Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 84 Next Page
Page Background

Η Άποψή μας

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 /

EUROΚΕΡΔΟΣ

7

Θ

υμάμαι πόσοι πολλοί Κύπριοι

πριν από δύο ή τρία χρόνια ισχυ-

ρίζονταν πως βρήκαμε την… κό-

τα με τα χρυσά αβγά στα κοιτά-

σματα του φυσικού αερίου. Μετρούσαν

από τότε τα δισεκατομμύρια που θα έρ-

χονταν, μιλούσαν για τα πολύ μεγάλα οφέ-

λη που θα προέκυπταν από την κατασκευή

της μονάδας υγροποίησης στην Κύπρο,

έβλεπαν τις χιλιάδες νέες θέσεις που θα

δημιουργούνταν μόνο και μόνο από την

προεργασία εκμετάλλευσης των πλουτο-

παραγωγικών μας πηγών.

Ορισμένοι μάλιστα, τέντωσαν την υπό-

θεση ακόμη περισσότερο, λέγοντας πως

σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορού-

σαμε να προεξοφλήσουμε από τις αγορές

όλα αυτά τα οφέλη και έτσι να αποφύγουμε

το μνημόνιο και το γενικότερο χρηματοοι-

κονομικό πρόβλημα της χώρας…

Σήμερα, τρία περίπου χρόνια από τότε,

βρισκόμαστε αρκετά κοντά στο ίδιο σημείο

και αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε δύο

πολύ σημαντικά πράγματα: Πρώτον, πως

σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, καλό είναι

να μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπερά-

σματα. Και δεύτερον, πως σε καμιά περί-

πτωση δεν θα πρέπει να επαναπαυόμαστε

και να σταματάμε την επιβεβλημένη προ-

σπάθεια αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονι-

σμού της οικονομίας, ακόμη και εάν πρό-

κειται να βρέξει ευρώ σε ολόκληρη την

Κύπρο.

Γιατί τα λέμε όλα αυτά; Γιατί πολύ φο-

βούμαστε πως κάποιοι έχουν ήδη αρχίσει

να φαντάζονται πακτωλό χρημάτων μέσα

από την επίλυση του Εθνικού μας Θέματος.

Μια συνάντηση που έγινε σε καλό κλίμα

μεταξύ του Προέδρου Αναστασιάδη και του

Τουρκοκύπριου Ακιντζί έκανε ορισμένους

να πάρουν στα χέρια τους τα κομπιουτε-

ράκια και να μετράνε εκατομμύρια: Τόσα

για την Αμμόχωστο, τόσα για τις υποδομές

στο βόρειο κομμάτι της Κύπρου, τόσα…

Μήπως όμως και πάλι βιαζόμαστε;

Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την

αρχή.

Πρώτον,

το κλίμα μεταξύ των δύο πλευ-

ρών είναι καλύτερο από ποτέ, οι Αμερικα-

νοί θέλουν λύση προκειμένου να περιορί-

σουν τις πάμπολλες αβεβαιότητες στην

ευρύτερη περιοχή, η Τουρκία δεν βρίσκεται

σε ισχυρή διεθνή διαπραγματευτική θέση

και τέλος η υπόθεση των υδρογονανθρά-

κων θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά.

Άρα, προϋποθέσεις για την επίλυση του

Κυπριακού, (αυτή τη φορά) υπάρχουν.

Δεύτερον,

το Κυπριακό θα πρέπει να

λυθεί για πολύ ισχυρότερους λόγους από

τους οικονομικούς.

Τρίτον,

τα μεγαλύτερα οφέλη από μια

επίλυση του Κυπριακού θα είναι μακρο-

πρόθεσμα, όπως οι οικονομίες κλίμακας

στη δημόσια διοίκηση, η εξοικονόμηση

αμυντικών δαπανών, η δυνατότητα επέ-

κτασης των κυπριακών επιχειρήσεων στην

τουρκική αγορά, κ.λπ.

Τέταρτον,

σε βραχυπρόθεσμη βάση, τα

πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Ποιά θα εί-

ναι για παράδειγμα η δημοσιονομική κα-

τάσταση του ενιαίου κράτους, πώς θα εξε-

λιχθούν τα πράγματα στην αγορά εργασίας,

πόσοι Κύπριοι θα είναι κάτω από το όριο

της φτώχειας αν για παράδειγμα η Τουρκία

σταματήσει τη μέχρι σήμερα χρηματοδό-

τηση που παρέχει στα Κατεχόμενα; Όλα

αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να συνε-

κτιμηθούν. Ας μην ξεχνούμε άλλωστε πως

στην περίπτωση της πολύ πιο ισχυρής και

οργανωμένης Γερμανίας, χρειάστηκαν δε-

καετίες ολόκληρες προκειμένου τα πράγ-

ματα να έρθουν σε κάποια (μερική έστω)

εξισορρόπηση (υπάρχουν ακόμη σημαντι-

κές διαμαρτυρίες από τον πληθυσμό της

πρώην Ανατολικής Γερμανίας).

Πέμπτον,

υπάρχει όμως και μια σειρά

άλλων ερωτημάτων. Πώς είμαστε τόσο σί-

γουροι πως οι ξένοι θα ανοίξουν διάπλατα

το πορτοφόλι τους για να ενισχύσουν το

νέο κράτος; Και αν το κάνουν (πράγμα και

πιθανότερο) πώς γνωρίζουμε ότι τα ποσά

που θα δοθούν θα είναι τέτοια, προκειμέ-

νου να θεραπεύσουν ακόμη και τα τρέχον-

τα προβλήματα της οικονομίας μας;

Συμπερασματικά λοιπόν, μια λύση στο

Εθνικό μας Ζήτημα είναι επιθυμητή κυρίως

για μη οικονομικούς λόγους, ενώ -σε βά-

θος χρόνου και κάτω από προϋποθέσεις-

θα μπορούσε να βοηθήσει και την οικονο-

μία. Ωστόσο, σε καμιά περίπτωση δεν δι-

καιώνει όσους από σήμερα φαντάζονται

πακτωλό εκατομμυρίων και ιδίως όσους

ενόψει της επίλυσης, θέλουν να σταματή-

σει ο εκσυγχρονισμός του κράτους και της

οικονομίας μας.

Όσοι ήδη πήραν τα κομπιουτεράκια στα χέρια

προϋπολογίζοντας πακτωλό εκατομμυρίων από

την επίλυση του Εθνικού Θέματος, πιθανόν να

αποδειχτεί ότι βιάστηκαν για ακόμη μια φορά.

Του ΘΕΟΦΑΝΗ

ΛΙΒΕΡΑ

Ιδρυτή

Το Εθνικό Ζήτημα

και η οικονομία…