Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 84 Next Page
Page Background

Τα κατά συνθήκη ψεύδη

EUROΚΕΡΔΟΣ /

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

12

Ένα κράτος, ένας πολίτης,

10 φορολογίες…

« Η

Κυβέρνηση πολύ σύντομα, στα πλαίσια

των γνωστών εξαγγελιών που έγιναν στο

παρελθόν, με νομοσχέδιο θα φέρει στη Βουλή

την ενοποίηση των φορολογιών, δηλαδή φόρος

ακίνητης ιδιοκτησίας, δημοτικός και κοινοτικός

θα έρθουν σε ένα ενιαίο νομοσχέδιο. Αυτό, ανα-

μένεται να γίνει πολύ σύντομα ενδεχομένως και

πριν να κλείσει η Βουλή. Εκείνο, όμως, που μπο-

ρώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι το κράτος στό-

χευε στα 120 εκ ευρώ. για να εισπράξει 100 ευ-

ρώ από το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, ο δήμοι

και οι κοινότητες είχαν ένα στόχο τα 17 εκ. ευρώ,

εισέπρατταν περίπου 13 εκ. ευρώ. Όλα αυτά

λοιπόν, θα είναι μαζί σαν ενιαία φορολογία. Κον-

τολογίς δεν θα υπάρχει αύξηση της φορολογίας

του κόσμου».

Αυτά είχε δηλώσει ο Υπουργός Εσωτερικών,

Σωκράτης Χάσικος, την Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015.

Και πρόκειται όντως για μια σημαντική καινοτομία,

η οποία βελτιώνει και την ποιότητα των υπηρε-

σιών του κράτους προς τον πολίτη αλλά και συ-

γυρίζεται ένας βραχνάς, τον οποίο ζούμε ολοένα

και εντονότερα. Πολλές φορολογίες, πολλά τέλη,

τη στιγμή που όλα αυτά θα μπορούσαν να συγυ-

ριστούν και να ξέρει ο κάθε ένας επιτέλους τι

πληρώνει ετησίως ή/και μηνιαίως προς το Κρά-

τος. Ο δε Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, την επομένη,

στις 22 δηλαδή του ίδιου μήνα, προχώρησε και

ένα βήμα παρακάτω, λέγοντας «Διάσπαρτες φο-

ρολογίες σε πολλά επίπεδα που δημιουργούν

στρεβλώσεις και προβλήματα. Χαιρετίζουμε τη

θέση της κυβέρνησης και τις πρωτοβουλίες της

για ενοποίηση των φορολογιών που αφορούν την

ακίνητη ιδιοκτησία. Κινείται προς τη σωστή κα-

τεύθυνση και θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυ-

νάμεις αυτή την προσπάθεια».

Ανέφερε ότι πέραν της ενοποίησης των φορο-

λογιών που αφορούν τον φόρο ακίνητης ιδιοκτη-

σίας, των δημοτικών τελών, των τελών για απο-

χετεύσεις και για τα συμβούλια υδατοπρομήθει-

ας, υπάρχουν σωρεία άλλων θεμάτων που μπο-

ρούμε να κάνουμε μια πραγματική φορολογική

μεταρρύθμιση στον τομέα των ακινήτων όπως

τα τέλη μεταβίβασης μετά από πώληση ακινήτου.

Ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών, τα τέλη άμυ-

νας σε εισόδημα από τα ενοίκια. Το ΦΠΑ για την

πρώτη κατοικία αλλά και το ΦΠΑ σε οικοδομήσιμη

γη. Η τελευταία φορολογική μεταρρύθμιση που

έγινε στον τομέα των ακινήτων ήταν το 1980.

Τόσο οι αξίες όσο και οι συντελεστές όσο και

οι διάφοροι φόροι πάνε πίσω το 1980, είπε χα-

ρακτηριστικά. «Μετά από 35 χρόνια θεωρώ ότι

είναι η ώρα να μπουν όλα στο τραπέζι για μια

πραγματική φορολογική μεταρρύθμιση στον το-

μέα των ακινήτων. Πολύ σωστά έπραξε η κυβέρ-

νηση και θα στηρίξουμε αυτήν την προσπάθεια.

Όμως εμείς δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι μόνο

με την ενοποίηση κάποιων φορολογιών. Ο Φόρος

Κεφαλαιουχικών κερδών στην πώληση ακινήτου

ήταν 20% το 1980. Όταν ο εταιρικός φόρος το

1980 ήταν 40%. Ο εταιρικός φόρος είναι σήμερα

10%, συν τα τέλη που πληρώνουμε για την άμυνα

όταν πρόκειται για κυπριακές εταιρείες ή Κύ-

πριους που διαμένουν στην Κύπρο, την ίδια στιγ-

μή που ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών παρα-

μένει στο 20% και έχουν εν τω μεταξύ εισαχθεί

και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας που σε κά-

ποιες περιπτώσεις είναι στο 19%. Άρα είναι ώρα

για μια ριζική μεταρρύθμιση στον τομέα της φο-

ρολογίας για τα ακίνητα», κατέληξε ο Αβέρωφ

Νεοφύτου.

Και πράγματι. Εάν το αναλογιστούμε, αυτό το

κράτος, το οποίο ιδρύθηκε το 1960, κινείται σε

4 επίπεδα. Σε επίπεδα του 1960, στα επίπεδα

του 1963 μετά την αποχώρηση των τ/κ, στα επί-

πεδα του 1980 όπου έγιναν τότε κάποιες ση-

μαντικές μεταρρυθμίσεις ευρύτερα και στα επί-

πεδα του 2004 όπου γίναμε πλήρες μέλος της

ΕΕ.

Με λίγα λόγια ένα κράτος, κινείται ενδεχομέ-

νως και για ένα μόνο θέμα, μια πτυχή, ένα ζή-

τημα, σε 4 διαφορετικά επίπεδα και σε ένα πε-

ρίεργο συνδυασμό των τεσσάρων, που μόνο γρα-

φειοκρατία, ταλαιπωρία και χάος μπορεί να προ-

καλέσει. Και αυτό το χάος, μετουσιώνεται σε

πράξη, το οποίο ζούμε και καθημερινά ως πολί-

τες αυτού του κράτους, αφού μέχρι και σήμερα

για μια απλή πχ αίτηση ενδεχομένως να πρέπει

να περάσεις από χίλια μύρια κύματα, ενδεχομέ-

νως να πρέπει να αποταθείς σε πολλές υπηρε-

σίες ταυτόχρονα, και το κυριότερο; Δεν υπάρχει

καν ενιαία Νομοθεσία, την οποία να μπορεί ο

κάθε πολίτης να διαβάσει και να γνωρίζει τι ισχύει

και τι όχι για ένα συγκεκριμένο ζήτημα.

Το παράδειγμα της Φορολογίας είναι ενδεικτι-

κό, όπως βεβαίως και αυτό που σημείωσε ο Αβέ-

ρωφ Νεοφύτου με την Φορολογία Κεφαλαιουχι-

κών Κερδών από πώληση ακινήτων.

Είναι καιρός, πράγματι, να υπάρξει ένα «γερό

συγύρισμα» σε όλα αυτά τα μικρά-μικρά, τα οποία

όμως είναι την ίδια ώρα και σημαντικά και ου-

σιαστικά για τη λειτουργία ενός σύγχρονου κρά-

τους.

Την ίδια ώρα δεν θα πρέπει να αγνοηθεί, η

αναγκαιότητα της πρότασης Αβέρωφ, ιδιαίτερα

τώρα σε εποχής κρίσης, για μείωση της Φορο-

λογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών. Και καλό θα

ήταν εάν το Υπ. Οικονομικών «έβλεπε» και εξέ-

ταζε και το ενδεχόμενο μείωσης των Φορολο-

γικών Συντελεστών στον Φόρο Εισοδήματος. Ιδι-

αίτερα όταν αναζητούμε την επανεκκίνηση της

οικονομίας…

Πολύ ορθά ο Αβέρωφ

Νεοφύτου σημείωσε πως

αναδιάρθρωση χρειάζεται

και ο Φόρος

Κεφαλαιουχικών Κερδών

στα κέρδη από πωλήσεις

ακινήτων με μείωσή

του στο 50%