MC MEDIA NETWORK

RSM – Προγράμματα αναδιοργάνωσης, ανασυγκρότησης και εξυγίανσης

Συνέντευξη: Νικόλας Αγαθοκλέους, συνέταιρος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου

Οι υποθέσεις που αφορούν αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση με σκοπό την εξυγίανση συγκαταλέγονται ανάμεσα στις υποθέσεις που χρήζουν ιδιαίτερο χειρισμό οι οποίες είναι πολύπλοκες χρονοβόρες και με υψηλό δείκτη δυσκολίας.

- Advertisement -

Εάν επιθυμείτε να συζητήσετε μαζί μας τα επιχειρηματικά σας πλάνα και τις ανησυχίες σας, επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα ή κλείστε τη δική σας προσωπική συνάντηση σε ένα από τα γραφεία μας στην Κύπρο.

Ε: Πρόσφατα η εταιρεία σας έχει βραβευτεί στην κατηγορία Επιτυχή προγράμματα αναδιοργάνωσης, ανασυγκρότησης και εξυγίανσης.  Θα θέλαμε να μας αναφέρετε κάποια χαρακτηριστικά μιας υπόθεσης που έχετε διαχειριστεί στην κατηγορία αυτή που έχρηζε ιδιαίτερου χειρισμού και προσέγγισης;

Ν.Α: Το συμβουλευτικό τμήμα της RSM πρόσφατα έχει βραβευθεί στην κατηγορία Επιτυχή προγράμματα αναδιοργάνωσης, ανασυγκρότησης και εξυγίανσης με το βραβείο Gold για τις επιτυχημένες του προσεγγίσεις και στρατηγικές διαχείρισης υποθέσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή σε ένα ευρύ φάσμα πελατών που προέρχεται από διάφορους τομείς της οικονομίας.

Μια από τις υποθέσεις που έχουμε διαχειριστεί η οποία ήταν αρκετά απαιτητική και πολύπλοκη αφορούσε μια εταιρεία η οποία βρισκόταν ένα βήμα πριν την κατάρρευση και τον τερματισμό των εργασιών της. Ο υπέρογκος δανεισμός, τα δημόσια χρέη, οι μεγάλες οφειλές προς εμπορικούς και άλλους πιστωτές είχαν οδηγήσει την εταιρεία σε ελεύθερη πτώση με τα οικονομικά αποτελέσματα της να μην είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις της. Αυτό είχε ως συνεπακόλουθο η εταιρεία να μην είναι συνεπής στις δανειακές τις υποχρεώσεις και να εκδοθούν εις βάρος της  δικαστικές αποφάσεις από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργαζόταν, με αποτέλεσμα η κατάσταση να γίνει ακόμη πιο δυσμενής.

Ξεκινώντας μια ενδελεχή μελέτη των δεδομένων και προοπτικών της εταιρείας, η προσέγγιση μας εστιάστηκε σε 2 κύριους άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορούσε την ανεύρεση τρόπων ανάπτυξης των δραστηριοτήτων και κερδοφορίας της εταιρείας με σκοπό την ενδυνάμωση της ρευστότητάς της. Ενώ ο δεύτερος άξονας αφορούσε την εξυγίανση και ρύθμιση των υποχρεώσεων της εν λόγω εταιρείας.

Με βάση τον πρώτο άξονα που είχε τεθεί, η εταιρεία μέσα σε ένα χρόνο από την παροχή των συμβουλευτικών μας υπηρεσιών κατάγραψε πέραν του 25% αύξηση στις πωλήσεις της, ενώ η κερδοφορία της αυξήθηκε κατά 18 φορές σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς.

Ο δεύτερος άξονας επικεντρώθηκε στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων της. Μετά από εις βάθος μελέτη και διαπραγμάτευση με ένα μεγάλο αριθμό χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ο δανεισμός έτυχε μείωσης πέραν του 80%,  αντλήθηκε κεφάλαιο κίνησης, ενώ τα δημόσια χρέη και οι πιστωτές μπήκαν σε πρόγραμμα αποπληρωμής μέσα σε ασφαλές για την εταιρεία πλαίσια και χρονοδιαγράμματα.

Ε: Γενικότερα, πότε μια εταιρεία συνήθως προχωράει σε αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση;  Υπάρχουν κάποιοι δείκτες ή σημεία που το υποδεικνύουν αυτό;

Ν.Α.: Γενικά μια εταιρεία συνήθως προχωρά σε ενέργειες αναδιοργάνωσης και ανασυγκρότησης είτε στο σύνολο της, είτε σε ένα από τους κλάδους δραστηριότητας της έχοντας ως σκοπό την ανατροπή κάποιων αρνητικών συνθήκων που έχουν δημιουργηθεί ή για να αποτρέψει συνθήκες που προβλέπεται να επηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξη της εταιρείας. Ο σκοπός των ενεργειών αυτών είναι να επιτευχθούν οι στόχοι και οι στρατηγικές της εταιρείας και να υλοποιηθούν τα επιχειρηματικά πλάνα που έχουν τεθεί.

Το πότε μια εταιρεία θα προχωρήσει σε αναδιοργάνωση και/ή ανασυγκρότηση αυτό εξαρτάται από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες. Στις πλείστες περιπτώσεις οι ενδογενείς παράγοντες είναι πιο προβλέψιμοι και μπορούν να διαφανούν μέσα από οικονομικούς αλλά και μη οικονομικούς δείκτες αξιολογώντας ιστορικά και μελλοντικά δεδομένα. Όσον αφορά τους εξωγενείς παράγοντες αυτοί είναι λιγότερο προβλέψιμοι για μια εταιρεία και χρειάζεται μια πιο σφαιρική ανάλυση των δυνάμεων και τάσεων της οικονομίας γενικά και των διαφόρων παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάσουν την ανάπτυξη της εταιρείας.   

Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι δυστυχώς στην Κύπρο πολλοί επιχειρηματίες δεν έχουν δημιουργήσει τους ανάλογους μηχανισμούς ανίχνευσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των οικονομικών τους δεδομένων ώστε να μπορούν να εντοπίζουν έγκαιρα τα γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη της εταιρείας τους και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους ανάλογα.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να αντιλαμβάνονται το πρόβλημα όταν η εταιρεία είναι ήδη σε δυσμενή κατάσταση.

Ε: Για να επιτευχθεί η αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση μιας εταιρείας απαιτείται να ακολουθηθεί μια προσεκτικά μελετημένη και δομημένη διαδικασία η οποία στοχεύει στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου επιθυμητού αποτελέσματος. Σύμφωνα με την εμπειρία σας ποια είναι τα κύρια δεδομένα που αναλύεται για τον καθορισμό της στρατηγικής που πρέπει να ακολουθηθεί;

Ν.Α.: Διάφοροι παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν σε μια επιχείρηση την ανάγκη για ανασυγκρότηση και αναδιοργάνωση, συμπεριλαμβανομένου του νέου ανταγωνισμού που εισέρχεται στην αγορά, του υψηλού κόστους παραγωγής και/ή λειτουργικών εξόδων, των ανεπαρκών οικονομικών ελέγχων, της απρόβλεπτης μετατόπισης της ζήτησης, της κακής διαχείρισης, της έλλειψης ρευστότητας, του υπερδανεισμού κλπ.

Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, με δικά της συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και προσέγγιση που πρέπει να ακολουθηθεί για τον καθορισμό της στρατηγικής και του πλάνου υλοποίησης. O στόχος όμως παραμένει πάντα ο ίδιος, η συνέχιση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και η βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών της.

Γενικά θα πρέπει να γίνει μια σύνθετη ανάλυση της εταιρείας για να καταλήξει κάποιος στον καθορισμό της στρατηγικής, έτσι ώστε να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ενδεικτικά να αναφέρω, ότι μέρος των δεδομένων που αναλύονται σε τέτοιες περιπτώσεις αφορούν:

  • το ιστορικό της εταιρείας και την πορεία της μέσα στα χρόνια λειτουργείας της
  • τους λόγους για τους οποίους περιήλθε η εταιρεία σε τέτοια δυσμενή κατάσταση
  • τις προοπτικές που έχει στο χώρο που δραστηριοποιείται αλλά και το γενικό οικονομικό περιβάλλον
  • τις βελτιώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής και επιχειρησιακής της δομής με σκοπό την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, περιορισμών εξόδων, εξέλιξη των παραγωγικών της διαδικασιών, τρόπους ανάπτυξης και προώθησης κλπ.
  • τα περιουσιακά της στοιχεία και πως αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν είτε για την παραγωγή περαιτέρω εισοδημάτων είτε για άντληση ρευστότητας
  • τις υποχρεώσεις της επιχείρησης έναντι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή των πιστωτών της και πως αυτές εξυπηρετούνται

Ε: Ποια προσέγγιση και μεθοδολογία ακολουθεί η RSM Cyprus στη διαχείριση των πελατών της;    

Ν.Α.: Με τις σημερινές συνθήκες οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταπεξέλθουν σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον, με υψηλά κόστη λειτουργίας, με σημαντικές αλλαγές σε θέματα τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, με αυστηρές και συνεχείς αλλαγές σε νομοθεσίες και σε θέματα συμμόρφωσης τα οποία καθιστούν τη διαχείριση και λειτουργία μιας επιχείρησης πολυσύνθετη και πολυδιάστατη.

Εμείς ως RSM έχουμε τη δική μας φιλοσοφία και τη δική μας προσέγγιση έναντι των πελατών μας. Η όλη φιλοσοφία μας είναι διατυπωμένη στο σλόγκαν μας ‘’The power of being understood – Η δύναμη της κατανόησης’’.

Το να μπορείς να αφουγκραστείς τις ανάγκες του πελάτη σου, το να κατανοείς πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του, τις δραστηριότητες του, τα προβλήματα και τις ανησυχίες του, τα οράματα του και μέσω αυτών των γνώσεων που αποκτάς να μπορείς να του προσφέρεις αυτά που πραγματικά χρειάζεται η επιχείρηση του ώστε να τα πετύχει, είναι η μεθοδολογία και ο τρόπος προσέγγισης που ακολουθούμε. Είμαστε δίπλα στους πελάτες μας και γνωρίζουμε πολύ καλά τα επιχειρηματικά τους προβλήματα και για αυτό πάντα προτείνουμε εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές λύσεις για τον κάθε πελάτη ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που μπορεί να επηρεάζουν την ανάπτυξη της εταιρείας τους.

Ως ο 6ος μεγαλύτερος διεθνής οίκος ελεγκτών, φορολογικών και συμβουλευτικών επαγγελματιών στοχεύουμε στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων με ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που καλύπτει τις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Νικόλας Αγαθοκλέους, συνέταιρος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου

E: n.agathocleous@rsmcyprus.com 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ