MC MEDIA NETWORK

Επιστροφή στην κερδοφορία για την AstroBank

 


- Advertisement -

Έσοδα πριν τις προβλέψεις €18 εκατ., αντανακλώντας τη νέα οργανωτική δομή της Τράπεζας και τις εστιασμένες επιχειρηματικές προσπάθειες

 

Στην ανάπτυξη μιας υψηλών εισοδημάτων πελατειακής βάσης λιανικής τραπεζικής, στο δανειακό χαρτοφυλάκιο μεσαίων επιχειρήσεων, στη συνεχή μείωση κόστους μέσω λειτουργικών βελτιώσεων, και στην επιτάχυνση των αναδιαρθρώσεων και πώλησης ακινήτων, επικεντρώνεται το τριετές σχέδιο της AstroBank η οποία ανακοίνωσε σήμερα καθαρά κέρδη ύψους €3.3 εκατ. και κέρδη προ προβλέψεων €18 εκατ., για το 2021.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας έχει επιτευχθεί επίσης μείωση των μη Εξυπηρετούμενων Χορηγιών (ΜΕΧ) στο 25.6% στο τέλος του 2021, από 30.3% τον προηγούμενο χρόνο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της τράπεζας:

Μακροοικονομικές Συνθήκες

Οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στην οικονομία της Κύπρου ήταν σημαντικές και συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021. Ωστόσο, το δεύτερο κύμα, αν και πιο επιθετικό όσον αφορά την αύξηση των λοιμώξεων, δεν οδήγησε σε αυστηρούς περιορισμούς (δηλαδή lockdown) στην οικονομική δραστηριότητα.  Οι τομείς υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των ακινήτων, οι οποίοι θεωρούνται η ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 80% του ΑΕΠ, έχουν επηρεαστεί άμεσα. Ωστόσο, έως το τέλος του 2021, το πραγματικό ΑΕΠ επανήλθε σε θετική ανάπτυξη, επιτρέποντας περαιτέρω εξομάλυνση που ωφέλησε την οικονομική δραστηριότητα.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, η AstroBank λειτούργησε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της κυβέρνησης και κατάφερε να διατηρήσει το λειτουργικό της μοντέλο. Παράλληλα, εξυπηρετούσε τους πελάτες της παρέχοντας κάθε απαραίτητη στήριξη για την αντιμετώπιση αυτών των πρωτοφανών δυσκολιών. Για πρώτη φορά από το 2019, το 2022 είναι το πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας της τουριστικής βιομηχανίας χωρίς σοβαρά εμπόδια ως αποτέλεσμα της πανδημίας, και η AstroBank αισιοδοξεί ότι οι πελάτες της που δραστηριοποιούνται στον τομέα της φιλοξενίας θα επιστρέψουν στην κερδοφορία.

Βελτιωμένη κεφαλαιακή βάση με συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 16,58% στις 31 Δεκεμβρίου 2021, έναντι 15,02% τον Δεκέμβριο του 2020

Ωστόσο, ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει δημιουργήσει νέες οικονομικές προκλήσεις.  Η AstroBank δεν έχει άμεσο πιστωτικό άνοιγμα σε κάποια από τις δυο χώρες και ως εκ τούτου, το χαρτοφυλάκιο της δεν αναμένεται να επηρεαστεί άμεσα. Το χαρτοφυλάκιο δανείων έχει αναλυθεί περαιτέρω για να αξιολογηθεί  ο όποιος έμμεσος αντίκτυπος, κυρίως σε σχέση με τον τομέα της φιλοξενίας, όπου η ισχυρή ανάκαμψη μετά τον Covid-19 αναμένεται να αντισταθμίσει τουλάχιστον εν μέρει τις χαμένες τουριστικές ροές από την Ουκρανία και τη Ρωσία.

Ισολογισμός και Επιχειρηματική Δραστηριότητα

Το συνολικό ενεργητικό της AstroBank στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ανήλθε σε €3.018 εκατ. σε σύγκριση με €2,833 εκατ. τον προηγούμενο χρόνο. Η αύξηση αντανακλά την σταθερή αύξηση των καταθέσεων, στα €2,191 εκατ. Τα υπόλοιπα δανείων αυξήθηκαν από €1,100 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου του 2020, στα €1,137 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου του 2021.

Η μικρή αύξηση προήλθε από σημαντικές αποπληρωμές δανείων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και επιτάχυνση αναδιαρθρώσεων ΜΕΧ, αντισταθμίζοντας τον σημαντικό νέο δανεισμό.

Συγκεκριμένα, η AstroBank ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία της στην αγορά με σημαντικό νέο δανεισμό, σχεδόν αποκλειστικά στην κυπριακή αγορά. Κατά τη διάρκεια του έτους, η AstroBank χορήγησε νέα δάνεια ύψους €240 εκατ., το ένα τρίτο των οποίων μέσω λιανικής τραπεζικής, που αφορούν κυρίως στεγαστικά που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου επιδότησης επιτοκίων της κυβέρνησης, ενώ τα υπόλοιπα χορηγήθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Βελτιωμένοι όγκοι έχουν επίσης καταγραφεί σε περιουσιακά στοιχεία εκτός ισολογισμού, μέσω της υπηρεσίας Private Banking που προσφέρει η AstroBank.

Η βελτίωση αντικατοπτρίζει την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου μέσω κερδοφορίας και της ανακατανομής των κεφαλαιακών δεσμεύσεων στα περιουσιακά στοιχεία.  Ο δείκτης κοινών μετοχών (CET1) διαμορφώθηκε στο 15.31% στο τέλος του 2021.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας βελτιώθηκε οργανικά κατά τη διάρκεια του έτους, από 15,01% σε 16,58%.  Ο δείκτης κοινών μετοχών (CET1) διαμορφώθηκε στο 15.31% στο τέλος του 2021.

Η δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) παρέμεινε σε ψηλά επίπεδα, 260%, σε σύγκριση με 246% στα τέλη Δεκεμβρίου του 2020. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις έμεινε σταθερός στο 52%.

Στις 31 Δεκεμβρίου του 2021 η AstroBank διατηρούσε, εξάλλου, ρευστότητα και κρατικά ομόλογα αξίας €1,643 εκατ. που αντικατοπτρίζει, επίσης, τις πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και κερδοφορία

Τα καθαρά έσοδα από τόκους (ΝΙΙ) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν σε €48,1 εκατ., σημειώνοντας μείωση 3,2% σε σύγκριση με €49,7 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου του 2020. Η μείωση ωφείλεται κυρίως σε χαμηλότερα έσοδα από επενδύσεις σε ληξιπρόθεσμα ομόλογα, σε χαμηλότερα έσοδα από μη εξυπηρετούμενα δάνεια (σημαντικές αναδιαρθρώσεις) και στο κόστος ολόκληρου του έτους ομόλογων Tier II που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια του 2020. Η μείωση αντισταθμίζεται εν μέρει από τα αυξημένα έσοδα από τόκους νέων δανείων, τις συνεχιζόμενες μειώσεις στο μέσο κόστος των καταθέσεων, και στα αρνητικά επιτόκια χρηματοδότησης από τις κεντρικές τράπεζες.

Τα καθαρά έσοδα από χρεώσεις και προμήθειες για το 2021 ανήλθαν σε €16,9 εκατ., έναντι €14,4 εκατ. το 2020, κυρίως λόγω της εισαγωγής ψηλότερων τελών και προμηθειών στο αναθεωρημένο τιμολόγιο συναλλαγών, το οποίο τέθηκε σε ισχύ από τον Ιούνιο του 2021.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν σε €56,7 εκατ. το 2021, από €78,6 εκατ. το 2020. Λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο κόστος της εταιρίας διαχείρισης των ΜΕΧ (€5,5 εκατ. επιπλέον επιβάρυνση το 2021) και το κόστος του Σχεδίου Εθελοντικής Αποχώρησης (ΣΕΑ) το 2020 (€17εκατ.), τα συνολικά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά €10,3 εκατ.

Τα έσοδα πριν από τις προβλέψεις ανήλθαν σε €18,1 εκατ., έναντι ζημίας €8,8 εκατ. το 2020. Το 78% προερχόταν από βασικές δραστηριότητες, ενώ το 22% από ειδικές συναλλαγές.

Το κέρδος μετά την φορολογία ανήλθε σε €3,3 εκατ., έναντι ζημίας €18,1 εκατ. το 2020 (κυρίως λόγω του ΣΕΑ).

Το 2021 ήταν ένα έτος αναδιοργάνωσης με έμφαση στην μείωση του κόστους και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Τα βασικά επιτεύγματα περιλάμβαναν:

  • Ψηλή απόδοση με μειωμένο αριθμό προσωπικού.
  • Επιστροφή στην κερδοφορία με ισχυρή κεφαλαιακή βάση
  • Συνεχή οργανωτική βελτίωση με μεγάλη πρόοδο στην ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής
  • Συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό
  • Πρόοδο στις αναδιαρθρώσεις ΜΕΧ και στις πωλήσεις ακινήτων

Αρ. Βουράκης: Παρά τις προκλήσεις της πανδημίας η AstroBank συνέχισε ανοδικά

Σε δηλώσεις του στη διάσκεψη ο Διευθύνων Σύμβουλος της AstroBank, κ. Αριστείδης Βουράκης, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «παρά τις προκλήσεις της πανδημίας, η AstroBank συνέχισε την ανοδική της πορεία το 2021, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη θέση της στην κυπριακή αγορά με νέα δάνεια αξίας €240 εκατ.  Η Τράπεζα κατάφερε, επίσης, να μειώσει τις ΜΕΧ από 30.1% στο τέλος του 2020 στο 25.6% το 2021, και 24% το πρώτο τρίμηνο του 2022. Η Τράπεζα έχει πωλήσει ακίνητα αξίας €29 εκατ. το 2021, ενώ έχουν πωληθεί ή έχουν συμφωνηθεί να πωληθούν ακίνητα αξίας περίπου €30 εκατ. μέχρι σήμερα για το 2022». «Ο πόλεμος στην Ουκρανία», σημείωσε, «σίγουρα δημιούργησε νέες προκλήσεις αν και η AstroBank δεν έχει άμεση πιστωτική έκθεση σε οποιαδήποτε από τις δυο χώρες και δεν αναμένει κάποιο άμεσο αντίκτυπο. Κοιτάζοντας μπροστά, η AstroBank θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη μιας ποιοτικής πελατειακής βάσης λιανικής τραπεζικής, στο δανειακό χαρτοφυλάκιο μεσαίων επιχειρήσεων, στη συνεχή μείωση κόστους μέσω λειτουργικών βελτιώσεων, την επιτάχυνση των αναδιαρθρώσεων για μείωση των ΜΕΧ και πώλησης ακινήτων».

Η AstroBank είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε το 2008 και εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Απασχολεί περίπου 420 άτομα και έχει 15 καταστήματα παγκύπρια με συνολικό ενεργητικό περίπου €3 δις. και ίδια κεφάλαια €190 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2021.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ