MC MEDIA NETWORK

Τσιμεντοποιία Βασιλικού – Πάνω απ’ όλα η Ασφάλεια και Υγεία του προσωπικού της 

 


- Advertisement -

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού είναι η μοναδική τσιμεντοβιομηχανία στην Κύπρο και διαθέτει τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής στην Ευρώπη, ανάμεσα σε 310 εργοστάσια σε 33 χώρες, προμηθεύοντας τον κατασκευαστικό τομέα με υψηλής ποιότητας προϊόντα, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί σημαντικές εξαγωγές σε χώρες της Μεσογείου.

Σημαντικός πυλώνας για τη σωστή λειτουργία της εταιρείας είναι και η ασφάλεια των ανθρώπων της, μας αναφέρθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας & Υγείας της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού.

Σήμερα απασχολεί 248 εργαζόμενους και λόγω της φύσης των εργασιών της, οφείλει να προστατεύει το προσωπικό της από τυχόν ατυχήματα, αλλά και να τους επιδεικνύει τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης κάθε εργασίας.

Εφαρμογή Διεθνούς Προτύπου

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η Τσιµεντοποιία Βασιλικού εφαρμόζει το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001:2007 σε όλους τους τομείς των εργασιών της, βελτιώνοντας παράλληλα τον εργασιακό χώρο, με την εφαρμογή διαδικασιών Ασφάλειας και Υγείας και της πολιτικής της Εταιρείας.

Με την εφαρμογή της πολιτικής Ασφάλειας & Υγείας, έχουν βελτιωθεί στο μέγιστο η ποιότητα των εργασιών και συνάμα το εργασιακό περιβάλλον. Επιπλέον, σημαντική είναι η αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού, λόγω αλλαγής στον τρόπο διεκπεραίωσης εργασιών.

Η εταιρεία, βάσει της δέσμευσης για την εφαρμογή της νομοθεσίας, στοχεύει σε υψηλά επίπεδα Ασφάλειας & Υγείας στον χώρο εργασίας, διαθέτοντας ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους στο πλαίσιο του «λογικά εφαρµόσιµου».

Συγκεκριμένα, έχει υιοθετήσει στην κουλτούρα της, το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας, με την εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης κινδύνων, διαδικασιών εργασίας και την καταγραφή ατυχημάτων. Άλλος ένας στόχος είναι η συνεχής παροχή ικανοποιητικής κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού της, συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων σε όλους τους τομείς Ασφάλειας & Υγείας, κυρίως εκείνων που σχετίζονται µε τις ασφαλείς μεθόδους εργασίας και τη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), προκειμένου να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους με πλήρη ασφάλεια. Να σημειωθεί πως για τη διασφάλιση εφαρμογής των διαδικασιών και για το αν συνάδουν με την πολιτική της εταιρείας, διεξάγονται εσωτερικές επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις που εκτελούνται από το προσωπικό της.

Ειδικά μέτρα

Σημαντικός πυλώνας για τη σωστή λειτουργία της εταιρείας που εμπίπτει στη βαριά βιομηχανία είναι και η ασφάλεια των ανθρώπων της.

Η εταιρεία αντιλαμβάνεται τη σημασία λήψης άμεσων μέτρων προς αποφυγήν ατυχημάτων και σοβαρών περιστατικών. Για τον λόγο αυτόν έχει εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό σύστημα Ασφάλειας & Υγείας για τους εργαζομένους, μέσα από το οποίο λαμβάνονται ειδικά μέτρα ασφάλειας, στηριζόμενα πάνω σε τρεις βασικούς πυλώνες: την οργάνωση, την εκπαίδευση και τη λήψη απαραίτητων τεχνικών μέτρων, όταν και όπου χρειάζεται.

Η διαδικασία της πρόληψης βασίζεται αρχικά στον εντοπισμό των πηγών κινδύνου. Ο εντοπισμός γίνεται συνδυάζοντας πολλές δράσεις όπως οι επιθεωρήσεις στους χώρους της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού από τους Λειτουργούς Ασφάλειας & Υγείας, σε συνεργασία τις πλείστες φορές με τους εργαζομένους της εταιρείας. Η συγκεκριμένη δράση έχει απώτερο σκοπό να ενθαρρύνει τους εργαζομένους ώστε να ενημερώνουν το Τμήμα Ασφάλειας & Υγείας για θέματα ασφάλειας, αλλά και για να προτείνουν βελτιωτικές ενέργειες σε διάφορους τομείς εργασιών που εκτελούν.

Όταν εντοπιστούν οι πηγές κινδύνου, εκτιμάται το ρίσκο: οι συνέπειες που πιθανότατα προκύπτουν από την κάθε πηγή. Στη συνέχεια, λαμβάνονται όλα τα δυνατά προτεινόμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση ή εκμηδένιση της πιθανότητας πρόκλησής τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την εκτέλεση της προαναφερόμενης διαδικασίας είναι απαραίτητη η συνεργασία με τον Γιατρό Εργασίας της εταιρείας, ο οποίος προτείνει μέτρα ασφαλείας που οφείλουμε να ακολουθήσουμε για να διασφαλίσουμε την υγεία των εργαζομένων.

Μέτρα πρόληψης

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τσιμεντοποιία Βασιλικού αποτελεί μια από τις βαριές βιομηχανίες της Κύπρου, γίνεται αμέσως αντιληπτό πως οι κίνδυνοι που παραμονεύουν στους χώρους της, είναι μεγάλοι. Επομένως, η λήψη μέτρων είναι απαραίτητη ώστε το προσωπικό και οι συνεργάτες της να μην εκτίθενται σ’ αυτούς.

Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι που πηγάζουν από τις δραστηριότητές της ταξινομούνται σε δυο μεγάλες ομάδες: Κίνδυνοι για την Ασφάλεια και Κίνδυνοι για την Υγεία.

Το Τμήμα Ασφάλειας & Υγείας ακολουθεί συγκεκριμένες μεθόδους και πρακτικές ελαχιστοποίησης του ενδεχόμενου πρόκλησης επικίνδυνων καταστάσεων, όπως: η δέσμευση της Διεύθυνσης, ο καθορισμός και εφαρμογή μέτρων πρόληψης και προστασίας, η εκπαίδευση και ενημέρωση, η επίβλεψη για επιβεβαίωση της εφαρμογής των μέτρων, η αξιολόγηση μέτρων, η επανεκτίμηση και συνεχής βελτίωση.

Πέραν από τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Νομοθεσία, εφαρμόζετε επιπλέον μέτρα ή/και προωθείτε καλές πρακτικές;

Στόχος, η δημιουργία κουλτούρας

Γενικότερα, σκοπός της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού δεν είναι απλά η εφαρμογή της νομοθεσίας, αλλά η ενσωμάτωση κουλτούρας Ασφάλειας & Υγείας στον εργασιακό χώρο, λαμβάνοντας όλα τα δυνατά μέτρα για την προστασία του προσωπικού και των συνεργατών της.

Υιοθετούνται παράλληλα και άλλες καλές πρακτικές στον τομέα Ασφάλειας & Υγείας που εφαρμόζονται από άλλες εταιρείες και οργανισμούς εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σημειωθεί πως η συνεχής εφαρμογή μέτρων πέραν της νομοθεσίας επέφερε αρκετά βραβεία καθώς και τιμητικές διακρίσεις όπως:

2014 – 2η θέση στα βραβεία Καλής Πρακτικής που διοργάνωσε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με θέμα «Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος για ενσωμάτωση κουλτούρας Ασφάλειας & Υγείας στην βιομηχανία»

2015 – 3η θέση στα βραβεία Καλής Πρακτικής που διοργάνωσε  το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με θέμα «Αλλαγή Κουλτούρας Εργολαβικού Προσωπικού και Πελατών σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας»

2016 – 1η θέση στα βραβεία Καλής Πρακτικής που διοργάνωσε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με θέμα «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης γηράσκοντων εργαζομένων μέσα από τη λήψη οργανωτικών, εκπαιδευτικών και τεχνικών μέτρων»

2017 – Τιμητική Διάκριση στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Ασφάλειας & Υγείας με θέμα «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης γηράσκοντων εργαζομένων, μέσα από τη λήψη οργανωτικών, εκπαιδευτικών και τεχνικών μέτρων»

2018 – 1η θέση στα βραβεία Καλής Πρακτικής που διοργάνωσε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με θέμα «Ανάπτυξη κουλτούρας και ευαισθητοποίηση σε θέματα Ασφάλειας».

Πολλά τα οφέλη

Τέλος, αρκετά είναι και τα οφέλη από την εφαρμογή μέτρων Ασφάλειας & Υγείας. Για παράδειγμα η αύξηση παραγωγικότητας του προσωπικού, λόγω του ότι οι καθημερινές εργασίες διεκπεραιώνονται με προσοχή και χωρίς πίεση χρόνου. Το προσωπικό εργάζεται σε ασφαλές περιβάλλον, χωρίς οποιοδήποτε άγχος ή αβεβαιότητα για την εκπόνηση κάποιας εργασίας που του ανατίθεται.

Αποτέλεσμα των πιο πάνω είναι η δημιουργία μιας ανθρωποκεντρικής και ευέλικτης εταιρείας.

Πηγή: Έντυπο Περιοδικό Ευρωκέρδος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ