Η Κομισιόν τραβάει το «αυτί» της Κύπρου

Η Κομισιόν τραβάει το «αυτί» της Κύπρου

Τρεις διαδικασίες επί παραβάσει, κίνησε σήμερα η Κομισιόν κατά της Κύπρου για την ελλειπή μεταφορά της κοινοτικής οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη, για την εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών και για τη μη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο για τις ενωσιακές οδηγίες στους τομείς της ηλεκτρολογικής και ηλεκτρονικής μηχανικής και της μηχανολογίας.

Συγκεκριμένα η Κομισιόν αποφάσισε να παραπέμψει την Κύπρο,  και άλλα τρία κράτη μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μη μεταφορά της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη (ΟΕΠ) στα εθνικά τους νομικά συστήματα, που έπρεπε να είχε μεταφερθεί από τα κράτη μέλη στην εθνική τους νομοθεσία έως την 21η Μαρτίου 2016.

Η οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη (οδηγία 2014/17/ΕΕ) αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ενωσιακής αγοράς ενυπόθηκης πίστης με υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Σύμφωνα με την Κομισιόν οι βασικότερες διατάξεις της προβλέπουν κανόνες δεοντολογίας για παρόχους υπηρεσιών, στους οποίους περιλαμβάνονται η υποχρέωση να αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα των καταναλωτών και να κοινοποιούν τις πληροφορίες που διαθέτουν, απαιτήσεις επάρκειας και γνώσεων για το προσωπικό, διατάξεις σχετικά με ορισμένες πτυχές της ενυπόθηκης πίστης, όπως η πρόωρη εξόφληση, τα δάνεια σε ξένο νόμισμα, οι πρακτικές δέσμευσης, η χρηματοοικονομική εκπαίδευση, η αποτίμηση ακίνητης περιουσίας και οι καθυστερούμενες οφειλές και κατασχέσεις, καθώς και ένα διαβατήριο της ΕΕ για τους μεσίτες πιστώσεων οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο κράτος μέλος καταγωγής τους.

Η μη εφαρμογή της οδηγίας από τα κράτη μέλη αυτά σημαίνει ότι οι καταναλωτές στα εν λόγω κράτη μέλη δεν μπορούν να επωφελούνται από την προστασία την οποία διασφαλίζει η οδηγία όταν συνάπτουν ενυπόθηκα δάνεια ή όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες αποπληρωμής. Επίσης, οι μεσίτες πιστώσεων δεν μπορούν να επωφεληθούν από το καθεστώς «διαβατηρίου» για τις εμπορικές τους δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να στερούνται οι καταναλωτές στην Κροατία, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ισπανία από δυνητικά καλύτερες προσφορές πίστωσης από δανειστές εκτός των εν λόγω κρατών μελών.

Επιπλέον η Κομισιόν αποφάσισε να καλέσει επίσημα την Κύπρο, και άλλες πέντε χώρες να της κοινοποιήσουν την πλήρη μεταφορά της οδηγίας για τους λογαριασμούς πληρωμών (οδηγία 2014/92/ΕΕ). Πρόκειται για την δεύτερη φάση της διαδικασίας επί παραβάσει. Η οδηγία παρέχει σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της ΕΕ το δικαίωμα να έχουν έναν βασικό λογαριασμό πληρωμών έναντι εύλογου τέλους, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. Βελτιώνει, επίσης, τη διαφάνεια των τελών των λογαριασμών πληρωμών και καθιστά ευκολότερη τη σύγκριση και την αλλαγή. Έως σήμερα, τα παραπάνω κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει την εν λόγω οδηγία στο εθνικό δίκαιο, μολονότι η προθεσμία μεταφοράς έληξε την 18η Σεπτεμβρίου 2016. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απευθύνει αιτιολογημένες γνώμες στα οικεία κράτη μέλη, με τις οποίες τους ζητά να ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία τους με την ενωσιακή νομοθεσία. Αν δεν λάβουν μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να απευθύνει επιστολές αιτιολογημένης γνώμης στην Κύπρο, και άλλα τρία κράτη μέλη, ζητώντας τους να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις ενωσιακές οδηγίες στους τομείς της ηλεκτρολογικής και ηλεκτρονικής μηχανικής και της μηχανολογίας. Οι οδηγίες έχουν ως κοινό στόχο την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς, επιτρέποντας τον εντοπισμό των μη συμμορφούμενων προϊόντων στην ενωσιακή αγορά.

Ειδικότερα,  ζητά από την Κύπρο να μεταφέρει στην εθνική της νομοθεσία την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (οδηγία 2014/30/ΕΕ) και την οδηγία για τη χαμηλή τάση (οδηγία 2014/35/ΕΕ), εκ των οποίων η πρώτη διασφαλίζει ότι ο ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν προκαλεί ούτε επηρεάζεται από ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές, ενώ η δεύτερη καθορίζει τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφαλείας για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης, όπως για παράδειγμα σε οικιακές συσκευές, καλώδια και μονάδες τροφοδότησης ισχύος.

Η Κύπρος θα έπρεπε να είχε μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τις εν λόγω οδηγίες μέχρι τις 19 Απριλίου 2016, και έχει δύο μήνες στη διάθεσή της για να της κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά των οδηγιών. Σε αντίθετη περίπτωση, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει αυτά τα κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ.

About Author